فرصت های شغلی

• جوشکار (تسلط کامل به کار)

• رنگ کار (تسلط کامل به کار)

• کارشناس بازاریابی

پس از وارد کردن اطلاعات خود، در اسرع وقت کارشناسان مجموعه با شما تماس خواهند گرفت.

600-3